Natječaj za popunjavanje radnog mjesta: Pralja/glačara (m/ž) - na neodređeno puno radno vrijeme

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 15 Studeni 2019 07:00

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci na temelju članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunjavanje radnog mjesta:

1. Pralja -glačara (m/ž)

- rad na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti:
- završena osnovna škola
- radno iskustvo nije potrebno
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- rodni list
- svjedodžba o završenoj stručnoj spremi
- potvrda HZMO o radnom stažu
- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 30 dana)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavaju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjetima, priložiti dokaz propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom, preporučeno, na: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci, s naznakom "Za natječaj za pralju-glačaru“, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni putem web stranice Centra.

Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.

KLASA: 112-02/19-01/7

URBROJ:2196-111-01-01-19-1

 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci
Ravnateljica:
Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.     

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme - Rehabilitator (pripravnik) (m/ž)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 08 Studeni 2019 07:00

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017)

i članka 16. Kolektivnog ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno  puno radno vrijeme

  1. Rehabilitator (pripravnik) (m/ž) – radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj na pripravnički staž

           na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Poziv za dostavu ponude - nabava svježeg mesa

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 31 Listopad 2019 07:00

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu SVJEŽEG MESA  , te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.


Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.00,00 kuna bez PDV-a (tzv. Bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv možete preuzeti klikom na poveznicu: Poziv za dostavu ponude

Obavijest o izdavanju i zaprimanju e-računa od 1.7.2019.

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 12 Srpanj 2019 14:05

Poziv za dostavu ponude za nabavu profesionalne perilice posuđa

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 13:32

CENTAR ZA REHABILITACIJU
''MALA TEREZIJA'' VINKOVCI
Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Kontakt osoba: Marko Štefanac
Tel: 0989534418
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
U Vinkovcima, ­­­­­18.06.2019.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: PROFESIONALNA PERILICA POSUĐA

Evidencijski broj nabave: 4/2019.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):  65.000,00 kn

  1. UVJETI NABAVE

Način izvršenja: Narudžbenica
Rok izvršenja: 45 dana od donošenja odluke o odabiru ponuditelja
Rok trajanja ugovora: do izvršenja ili do isteka roka izvršenja
Rok valjanosti ponude: 45 dana od otvaranja ponuda
Mjesto izvršenja: Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog računa: račun se ispostavlja na adresu: Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
Cijena ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om.

 

Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda

Dokazi sposobnosti:

-potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave.

-pravna i poslovna sposobnost/upis u sudski, obrtni ,strukovni ili drugi odgovarajući registar.

3.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponudbeni list

Troškovnik

Dokazi

4.NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja nije ispravno popunjena.

Rok za dostavu ponude: 01.07.2019.

Način dostave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici:

-naziv i adresa naručitelja

-naziv i adresa ponuditelja

-evidencijski broj nabave

-naziv predmeta nabave

-naznaka -ne otvaraj-

Mjesto dostave ponude: Centar za rehabilitaciju Mala Terezija Vinkovci, V.Gortana16, 32100  Vinkovci.

 

Pisanu obavijest rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Dokumente možete preuzeti klikom na naziv:

1. Tehničke karakteristike profesionalne perilice posuđa i tehničke karakteristike automatskog omekšivača vode

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Javni natječaj za prodaju službenih vozila Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 10:05

Natječaj traje od 17.lipnja do 28. lipnja 2019.

Uvjete natječaja možete preuzeti ovdje: Javni natječaj za prodaju službenih vozila Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Uskršnja radionica

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 16 Ožujak 2018 12:44

Povodom Svjetskog dana socijalnog rada, organizirana je uskršnja radionica koja je okupila mnoštvo talenata i kreativnosti u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“. Uz veliku motivaciju, dob i iskustvo nisu više bili važni te se stoga okupila vrlo šarolika, ali vrlo vesela družina. Uz domaćine, sudjelovali su i djeca iz OŠ A.G.Matoš, Vinkovci, Dječjeg Doma „Sveta Ana“, te nešto stariji članovi udruga „Golubica“ iz Vukovara, „Golubovi“ iz Županje i Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci.

Za strukturiranost rada i dobru atmosferu pobrinuli su se djelatnici i volonteri „Male Terezije“ te volonteri Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara, Vinkovci.

Zanimljivi uradci, koji su nastali na radionici, biti će izloženi posjetiteljima „Male Terezije“ tokom uskršnjih blagdana.

 

 

 

Događanja i aktivnosti u veljači 2018.

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 21 Veljača 2018 08:33

Kao i svaki mjesec, tako je i veljača u Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ donijela brojna događanja i zanimljivosti. Izdvajajući najznačajnije, svakako je vrijedno spomenuti zabavu „Valentinovo pod maskama“, na kojoj su sudjelovali i gosti iz Udruge Golubovi Županja, Crvenog križa Županja te Udruge „Golubica“ Vukovar. Tom prigodom plesalo se i pjevalo, a niti uzbuđenja nije nedostajalo u natjecateljskom dijelu.

Već sljedeći dan, korisnici Centra sudjelovali su na manifestaciji „Šokačko sijelo“ u Županji.  Također su se rado odazvali i pozivu za uzvratni posjet Golubici iz Vukovara gdje se ponovo družilo i plesalo pod maskama.

Nadalje, uspješna suradnja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i Hrvatskog fotosaveza  te Fotokluba Vinkovci nastavljena je novom radionicom pod nazivom „Ususret Uskrsu“, u kojoj su nadograđene ranije usvojene vještine rada tehnikom kemograma. Već uhodani tim sastavljen od voditeljica Zlate Medak i Mirjane Pešec,  suradnika Predraga Bosnara, Lee Stojanović te stručnih djelatnika Vere Gvozdić, Tanje Ćuković i Petra Šajfara kroz dva dana intenzivno su radili s korisnicima Centra osnažujući ih i motivirajući u kreativnom izražavanju. Tom prigodom nastale su unikatne uskršnje pisanice koje će krasiti prostore Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, a vrijeme ispunjeno zajedništvom, radom i učenjem, zasigurno će dugo pamtiti svi sudionici radionice. 

Stranica 5 od 13

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com