Etički kodeks

Na temelju članka 28. Statuta Centra za rehabilitaciju Mala Terezija Vinkovci, Upravno vijeće Centra, na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine, donijelo je

ETIČKI KODEKS RADNIKA CENTRA ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI

 

I OPĆE ODREDBE

Predmet Etičkog kodeksa

Članak 1.

(1)    Etičkim kodeksom radnika Centra za rehabilitaciju Mala Terezija ( u daljnjem tekstu: Centar ) uređuju se međuljudski i profesionalni odnosi između radnika i svih korisnika usluga Centra utemeljeni na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske te međunarodnim ugovorima.
(2)    U obavljanju poslova radnici su dužni pridržavati se odredaba Etičkog kodeksa.
(3)    Radnici su dužni u radu poštivati temeljna ljudska prava, dostojanstvo, privatnost i autonomiju pojedinca. Dužnost im je poticati etičko ponašanje kod svojih korisnika, suradnika i kolega.
(4)    Radnici i korisnici usluga dužni su poštivati nacionalnu, vjersku, rasnu, kulturnu, socijalnu i svaku drugu različitost u svrhu razvoja tolerancije i pozitivnih odnosa.
(5)    Kodeks je podložan izmjenama i dopunama u skladu s razvojem djelovanja Centra.

Primjenjivost Etičkog kodeksa

Članak 2.

(1)    Sadržaj Etičkog kodeksa odnosi se na profesionalnu djelatnost Centra i dužne su ga se pridržavati sve osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu i djelovanju ustanove.

Profesionalna djelatnost

Članak 3.

Centar pruža usluge odgoja, rehabilitacije, edukacije, zdravstvene zaštite djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju putem individualnih programa. Od radnika  koji rade u Centru očekuje se odgovorno, savjesno, profesionalno i etički ispunjavaju svoje obveze prema korisnicima.

Opis sadržaja programa i rezultata rada

Članak 4.

Pri pružanju profesionalnih usluga u kontaktu s korisnicima, roditeljima, skrbnicima, stručnjacima i vanjskim suradnicima radnici su dužni koristiti jezik, termine i razinu komunikacije koje su posve razumljivi korisniku usluga.

Kvaliteta odnosa s korisnikom u okviru profesionalne djelatnosti

Članak 5.

Radnici u svom radu trebaju poštovati i primjenjivati zakonske propise i akte Ustanove, primjenjivati i provoditi najviše stručne, poslovne i etičke standarde i norme i na taj način osigurati zakonitost u radu i poslovanju.

Dokumentacija profesionalnog rada

Članak 6.

Radnici uredno i u skladu s važećim propisima pohranjuju dokumentaciju o vlastitom profesionalnom radu s ciljem olakšavanja kasnijeg rada na sebi, drugim kolegama, korisnicima, s ciljem olakšanja vlastitog uvida u rezultate rada, te zadovoljavanja propisa zakona i Ustanove. Dužni su poštovati dignitet svojih kolega i u suradnji s njima raditi u interesu napredovanja, poštovati obrazovne ciljeve, strategije i standarde ustanove.

Čuvanje tajnosti podataka

Članak 7.

Radnici su dužni poduzimati mjere opreza zaštite podataka propisane zakonom.

Članak 8.

(1)    Svi korisnici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad Centra bit će upoznati s Etičkim kodeksom i pravilima ponašanja koja imaju pravo očekivati od radnika Centra.
(2)    Radnici Centra, korisnici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad Centra dužni su u obavljanju svojih poslova pridržavati se odredaba ovoga Etičkog kodeksa.

II TEMELJNA NAČELA  I PRAVILA ETIČKOG KODEKSA

Načelo mirnog uživanja prava

Članak 9.

Svakom radniku mora se osigurati uživanje svih ljudskih prava koja se ostvaruju unutar Ustanove te poštovanje prava zajamčenih Ustavom i zakonima RH.

Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe

Članak 10.

Svi radnici trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet, dostojanstvo i privatnost.

Načelo jednakosti i pravednosti

Članak 11.

Svaki radnik Centra treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.
    Radnici Centra ne smiju zlouporabiti svoj autoritet. Osobni interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu utjecati na mogućnost objektivnoga prosuđivanja te etičkoga i profesionalnoga obavljanja radnih obaveza.

Načelo profesionalnosti

Članak 12.

(1)    Od radnika Centra očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički ispravno ispunjavaju sve svoje obveze prema korisnicima, kolegama, roditeljima korisnika i ostalim suradnicima. U svojem djelovanju radnici Centra slijede načela profesionalne izvrsnosti, objektivnosti, razboritosti, pravilnosti, dijaloga, tolerancije i humanosti.
(2)    Obveza je radnika Centra poštivanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te stalnog stručnog usavršavanja.
(3)    Svi radnici Centra trebaju održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima te se kloniti procjene stručnosti kolega i javnog iznošenja takvih procjena.
(4)    Verbalna i neverbalna komunikacija radnika Centra treba biti u skladu s njihovim zadaćama i ulogom u Centru i zajednici.

Načelo poštivanja zakona i pravnih postupaka

Članak 13.


(1)    Svi radnici Centra poštuju sve pravne propise i pravne postupke koji se tiču njihovih obveza kao radnika Centra.
(2)    Sva sporna pitanja oko tumačenja i primjene načela Etičkoga kodeksa radnici rješavaju unutar Centra dogovorno.

Načelo međusobnog uživanja

Članak 14.

(1)    Radnik Centra poštuje osobnost korisnika, roditelja/skrbnika, kolega i drugih suradnika bez obzira na rasu, vjeru, etničko podrijetlo, socijalni ili bračni status, spol i spolnu orijentaciju, invalidnost, zdravstveni status, fizički izgled, dob i političku opredijeljenost.
(2)    Kriteriji vrednovanja i napredovanja su stručnost, sposobnost i profesionalnost te rezultati u obavljanju određene vrste poslova i zadataka.

Načelo mirnog suživota u Centru

Članak 15.

(1)    Obveza je radnika Centra svojim ponašanjem ostvariti dobro i ugodno zračno ozračje u Centru.
(2)    Neprihvatljivo je svako neprimjereno ponašanje (uznemiravanje) prema drugoj osobi, kojemu je cilj povrijediti njezinu osobnost. Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin kojim se ponižava ili vrijeđa druga osoba, osobno dostojanstvo, ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvaliteta života te osobe.
(3)    Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti, ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava.
(4)    Neprihvatljivo je svako spolno uznemiravanje. Spolno uznemiravanje je specifičan oblik uznemiravanja koji uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvredljiva i uznemirujućega materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.
(5)    Treba izbjegavati situacije koje između radnika mogu dovesti do sukoba interesa.
(6)    Svaki oblik uznemiravanja koje je počinio radnik Centra, korisnik, roditelj ili skrbnik korisnika treba prijaviti nadležnoj instituciji.

Načelo objektivnosti

Članak 16.

(1)    Radnici i korisnici Centra trebaju težiti objektivnosti. Radnici ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama i objektivnost u radu.
(2)    Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega radnika Centra treba počivati na kriterijima koji su relevantni za obavljanje djelatnosti ili profesionalne obveze.

III ODNOS PREMA KORISNICIMA USLUGA

Članak 17.

(1)    Na prvo mjesto stavlja se dobrobit korisnika, uvažavaju se prava i različite potrebe korisnika.
(2)    Poštuje se sigurnost, ugodan boravak, zaštita zdravlja i prikladno okruženje korisnika.
(3)    Prema mogućnostima korisnika potrebno je kroz jasnu, primjerenu komunikaciju upoznati ih sa svrhom i ciljem odgoja, rehabilitacijom.
(4)    Radnici Centra dužni su poštivati tajnost povjerenih podataka o korisniku jer bi nekompetentna interpretacija mogla otežati, umjesto riješiti situaciju korisnika.
(5)    Briga za dostojanstvo, povjerljivost i poštovanje i korisnika i roditelja kroz zaštitu identiteta, pristojno obraćanje  i izražavanje u njegovoj prisutnosti i odsutnosti dužnost je svih radnika Centra kao i kontrola vlastitih emocija u svrhu izbjegavanja subjektivnosti u procjenama i radu.
(6)    Radnici su dužni promicati ljudska prava, poticati aktivnost korisnika i njihove očuvane mogućnosti kritičkog i argumentiranog mišljenja te pomagati korisnicima u učinkovitoj uporabi suvremenih medija ( Internet, TV…), sukladno njihovim očuvanim sposobnostima i interesima, voditi brigu o intelektualnom i moralnom razvoju korisnika, objektivno i valjano vrednovati korisnikova postignuća u cilju poticanja njihovih mogućnosti.

IV ODNOS PREMA RODITELJIMA, SKRBNICIMAA, UDOMITELJIMA

 

Članak 18.

Radnici Centra dužni su:

 • Upoznati roditelje, skrbnike, udomitelje sa svrhom i ciljem odgoja, rehabilitacijom, zdravstvenim stanjem korisnika;
 • Uvažavati prava i odgovornosti roditelja prema načelu dobrobiti i interesa korisnika;
 • Komunicirati jasnim i razumljivim rječnikom;
 • Uputiti na odgovarajuće stručne osobe, ukoliko je potrebna dodatna stručna pomoć i savjet;
 • Naglasiti povjerenje u odnosima, obvezu čuvanja podataka i obavijesti.

V ODNOS PREMA SURADNICIMA, USTANOVI I VANJSKIM SURADNICIMA I USTANOVAMA

Članak 19.

Radnici Centra dužni su:

 • Promicati primjerene međuljudske odnose, suradnju, timski rad, razmjenu stručnih znanja, iskustava i vještina prilikom poučavanja i učenja;
 • Voditi brigu o profesionalnom pristupu radu;
 • Prenositi odgovarajuće, stručno utemeljene informacije za skladan timski rad;
 • Uvažavati mišljenje struke, profesionalnu autonomiju i stručno utemeljene preporuke;
 • Surađivati sa svim djelatnicima u procesu odgoja i obrazovanja, rehabilitacije;
 • Kroz stručni doprinos, u suradnji s ostalim djelatnicima poticati razvoj procesa stručnog savjetovanja, tehnika i programa rada;
 • Usmjeravati i pomagati mlađim kolegama;
 • Omogućiti razvoj pozitivne klime za zadovoljavanje potreba, poticati na stvaranje uvjeta za optimalan rad i razvoj djelatnosti Ustanove.

VI ODNOS PREMA SREDINI U KOJOJ SE RADI

Članak 20.

Radnici Centra su dužni:
-    Moralno se ponašati, raditi odgovorno i profesionalno
-    Uvažavati i poštivati nacionalne, vjerske i kulturne različitosti suradnika, kolega i osoba iz šire društvene sredine kako bi zajednički promicali humane odnose demokratska načela
-    Argumentirano i jasno iznositi činjenice u javnosti
-    Poticati nenasilno rješavanje problema svih subjekata u procesu rada i djelovanja
-    Korektno predstavljati instituciju i razlikovati osobne stavove od profesionalnih stavova ustanove u kojoj se radi
-    Poticati stvaranje pozitivnog stava prema profesiji i pri tome biti otvoren za suradnju u sredini u kojoj djeluju.

VII JAVNI NASTUPI RADNIKA CENTRA

 

Članak 21.

U svim oblicima javnih nastupa u kojima predstavlja Centar svaki radnik treba iznositi stajališta Centra u skladu s propisima, dobivenim ovlastima i stručnim znanjem, odredbama Etičkoga kodeksa te paziti na osobni ugled Centra.

VIII PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE ETIČKOGA KODEKSA

Članak 22.

(1)    Korisnici usluga i radnici Centra mogu se obratiti ravnatelju/ici Centra i ukazati na ponašanje radnika i drugih osoba koje su protivne odredbama ovoga Etičkoga kodeksa.
(2)    Prije davanja odgovora, ravnatelj/ica Centra zatražit će pisano očitovanje radnika protiv kojega je upućena pritužba ili provesti odgovarajuće postupke, ako je pritužbu uputila osoba izvan Centra.
(3)    Ravnatelj/ica Centra može po potrebi pokrenuti postupak zbog povrede radne obveze utvrđene zakonom, Statutom Centra, Etičkim kodeksom ili drugim propisom.

IX UPOZNVANJE RADNIKA S ETIČKIM KODEKSOM

Članak 23.

(1)    Ravnatelj/ica ili po njemu/njoj ovlaštena osoba, dužan/na je sve radnike upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.
(2)    Radnici koji se primaju u radni odnos moraju prije potpisivanja ugovora o radu biti upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa te se istoga pridržavati.

X JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Članak 24.

(1)    Etički se kodeks ističe na vidnome mjestu u Centru.
(2)    Ovaj Etički kodeks može se objaviti na mrežnoj stranici Centra.
(3)    Etički kodeks mora poznavati svaki radnik i korisnik Centra.

XI STUPANJE NA SNAGU

Članak 25.

Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 550-01/09-01/21
Urbroj: 2196-111-01-01-09-1

U Vinkovcima, 28. svibnja 2009. g.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mladen Karlić, dr. med.

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com