Stručna tijela Centra

Stručno vijeće je savjetodavno i stručno tijelo kojeg čine svi stručni radnici (defektolozi - odgajatelji, logoped, psiholog, socijalni radnik, radni terapeuti, glazbeni terapeut, kineziterapeut, radni instruktori , likovni terapeut,fizioterapeuti i medicinske sestre).

Ciljevi i zadaci Stručnog vijeća propisani su Statutom i Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, a odnose se na unapređenje stručnog rada u Centru. Stručno vijeće se sastaje jednom u tri mjeseca i po ukazanoj potrebi.

Stručno vijeće Centra

 • -raspravlja o stručnim pitanjima u cilju unapređivanja stručnog rada u Centru
 • -predlaže mjere za unapređenje stručnog rada
 • -raspravlja o svim područjima stručnog rada i prati realizaciju planiranih stručnih aktivnosti
 • -edukacija stručnih radnika temeljem pripremljenih stručnih tema i izlaganja sa stručnih usavršavanja
 • -predlaže godišnji plan i program rada Centra

Stručni tim:   Sastav i rad Stručnog tima propisan je u Poslovniku o radu Stručnog tima Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija". Stručni tim čine: socijalni radnik, psiholog, defektolog , logoped, radni terapeut i medicinska sestra. Po potrebi u rad Stručnog tima uključuju se i drugi stručni radnici. Sastanci tima održavaju se u pravilu dva puta mjesečno, o sastanku se vodi zapisnik.

Stručni tim Centra izrađuje individualne programe za svakog korisnika    

 • -          donosi ocjenu o trajanju i učestalosti usluga
 • -          prati uspješnost procesa rehabilitacije korisnika
 • -          predlaže tretman korisnika sa specifičnostima kao što su: psihička bolest, poremećaj u ponašanju, autizam itd.
 • -          sudjeluje u rješavanju poteškoća korisnika
 • -          daje prijedloge i mišljenja kod promjene oblika skrbi
 • -          daje prijedloge i mišljenja u postupcima vezano za ostvarivanje prava korisnika
 • -          predlaže korisnike za organizirano stanovanje
 • -          sudjeluje u pripremi korisnika za izvaninstitucionalne oblike skrbi
 • -          usvaja program terapijskog jahanja na prijedlog terapeuta
 • -          donosi program slobodnih aktivnosti na prijedlog stručnih radnika
 • -          predlaže raspored korisnika po sobama i stambenim jedinicama
 • -          donosi popis korisnika za organizirano ljetovanje, izlete u inozemstvo, sudjelovanje na festivalima, raznim manifestacijama i sl.
 • -          donosi popis korisnika koji mogu samostalno raspolagati džeparcem
 • -          surađuje sa ravnateljem, stručnim radnicima i ostalim stručnim tijelima Centra
 • -          daje druge prijedloge i mišljenja vezano za stručni rad s korisnicima.

Komisiju za prijem i otpust korisnika čine: socijalni radnik, defektolog, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra. Rad Komisije uređen je Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika. Komisija razmatra zahtjeve za smještaj i boravak i donosi odluke o prijemu i otpustu korisnika.

Povjerenstvo za kvalitetu čine: ravnatelj, psiholog, socijalni radnik, logoped, defektolog-odgajatelj, radni terapeut i medicinska sestra. Odgovoran je za izradu akcijskog plana, provedbu samoprocjene, definiranje i koordiniranje aktivnosti, određivanje rokova, utvrđivanja načina dokumentiranja procesa uvođenja standarda kvalitete i vođenje dokumentacije.

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com