Zaštita podataka (GDPR)

 

 Dokumenti za implementaciju Opće uredbe o zaštiti podataka:

 

 1. Politika zaštite osobnih podataka je temeljni opći akt koji propisuje procese obrade koji se odvijaju u našoj ustanovi, organizacije, upravljanje, kategorije ispitanika, te vrste osobnih podataka. 

 2. Izjava o zaštiti osobnih podataka je dokument namijenjen svim osobama čije osobne podatke obrađujemo, sadrži informacije o tome zašto i kako obrađujemo osobne podatke te koja su prava ispitanika prema našoj ustanovi.

 3. Privola za obradu osobnih podataka je obrazac na kojem određeni ispitanici daju privolu za objavu određenih osobnih podataka na internetu, ponajprije su to korisnici naših usluga i radnici. 

 4. Izjava o povlačenju privole je obrazac na kojem ispitanik koji je prethodno dao privolu za obradu određenih osobnih podataka tu privolu povlači.

 5. Zahtjev ispitanika je obrazac na kojem ispitanik može podnijeti svoj zahtjev našoj ustanovi radi ostvarivanja nekog prava u vezi sa svojim osobnim podacima.

 6. Evidencija aktivnosti obrade (EAO) je kompletirana evidencija ispitanika, kategorija obrade i vrste osobnih podataka, zakonitih osnova obrade i rokova čuvanja. Sačinjena je prema stanju stvari u trenutku donošenja Politike zaštite osobnih podataka. U njoj možemo vršiti izmjene i dopune ovisno o promjenama u obradi osobnih podataka. Čuvamo ju u elektroničkom obliku, te dajemo na uvid Agenciji za zaštitu osobnih podataka na njihov zahtjev.

 7. Procjena rizika (PR) je kompletiran dokument, koji čini osnovu za propisane mjere zaštite osobnih podataka u Politici. Može se promijeniti ako se u procesima i načinima obrade osobnih podataka dogode promjene. Čuvamo ju u elektroničkom obliku te dajemo na uvid Agenciji za zaštitu osobnih podataka na njihov zahtjev.

8. Evidencija povrede osobnih podataka (EPOP) je obrazac u koji će se upisivati incidenti s osobnim podacima, kako je to opisano u Politici zaštite osobnih podataka, u poglavlju XII. Postupci odgovora na povrede osobnih podataka, ako se takvi incidenti dogode. Čuva se u elektroničkom obliku, te daje na uvid Agenciji za zaštitu osobnih podataka na njihov zahtjev.

9. Izvješće o povredi osobnih podataka (IPOP) je obrazac na kojem ćemo podnijeti izvješće Agenciji za zaštitu podataka, ako se dogodi povreda osobnih podataka o kojoj je potrebno podnositi izvješće (Politika zaštite osobnih podataka, XII. Postupci odgovora na povrede osobnih podataka).

10. Evidencija zahtjeva ispitanika (EZI) je obrazac u koji će se upisivati postupanje s podnijetim zahtjevom ispitanika kako je to opisano u Politici zaštite osobnih podataka, u poglavlju XI. Ostvarivanje prava ispitanika, ako bude primljen takav zahtjev.

 

Vaša prava iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka vezana uz našu ustanovu možete ostvariti kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu osobnih podataka: (odluka o imenovanju)

Kontakt: Stiv Vranić

Tel.        032/337-761

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

             Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com