Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kandidatkinja za pismeno testiranje i razgovor/intervju

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 04 Kolovoz 2022 14:58

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radna mjesta: Pomoćni kuhar (1), Servirka (1), Čistačica (2), Pralja-glačara (1) te za prijam u radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme, za radno mjesto: Njegovatelj (1) u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ objavljeno u Narodnim novinama broj 84/2022. od 20.07.2022.godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“  utvrđuje:

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU , POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PISMENO TESTIRANJE I RAZGOVOR/INTERVJUU

 

1. POMOĆNI KUHAR 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

2. SERVIRKA - POMOĆNI RADNIK U KUHINJI - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

3. ČISTAČICA 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

4. PRALJA - GLAČARA - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

5. NJEGOVATELJ - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

 

NOVO : 05.08.2022. OBAVIJEST O IZMJENI RASPOREDA TESTIRANJA  KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO SERVIRKA - POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

 

Obavijest i upute možete preuzeti klikom na naziv pojedinog radnog mjesta

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Izvori za pismeno testiranje kandidata za javni natječaj objavljen u NN 84/2022. (20.7.2022.)

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)
Utorak, 26 Srpanj 2022 09:12

1. Pomoćni kuhar, servirka-pomoćni radnik u kuhinji

a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci

Dostupno na web stranici Centra : https://czr-malaterezija.hr/

https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf

b) Kuharstvo 1“, Josip Žuvela, udžbenik za prvi razred ugostiteljske škole i hoteljerske škole

c) Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje “, Izdanje I, Hrvatska obrtnička komora i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, veljača 2009. na poveznici: https://www.hok.hr/cehovi/haccp_ugostiteljstvo

 https://www.hok.hr/sites/default/files/page-docs/2019-06/VODIC%20DOBRE%20HIGIJENSKE%20PRAKSE_PDF_1_6.pdf

 

2. Čistačica

a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci

Dostupno na web stranici  Centra: https://czr-malaterezija.hr/

https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf

 b) Hrvatski nacionalni standard čišćenja prostora u kliničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama, Ministarstvo zdravstva, Zagreb, rujan 2018

 Dostupno na web stranici Ministarstva zdravstva:

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2018%20Natje%C4%8Daji/Standardi%20%C4%8Di%C5%A1%C4%87enja%20prostora%20%2025.%20rujna%202018..pdf

 

3. Pralja-glačara

 a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci

Dostupno na web stranici Centra: https://czr-malaterezija.hr/

https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf

b) Hrvatski nacionalni standardi pranja i održavanja rublja u kliničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama, Ministarstvo zdravstva 2018.

 Dostupno na web stranici Ministarstva zdravstva: 

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2018%20Vijesti/Standard%20za%20pranje%20i%20odr%C5%BEavanja%20rublja%20.pdf

 4. Njegovatelj

a) Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci

Dostupno na web stranici Centra: https://czr-malaterezija.hr/

https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf

b) Zdravstvena njega , Nada Prlić ,udžbenik za učenike srednjih medicinskih škola

 

KLASA:112-01/22-01/1

URBROJ:2196-111-01-01-22-2

 

U Vinkovcima, 26.srpnja 2022.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Javni natječaj za radna mjesta: pomoćni kuhar (1), servirka (1), čistačica (2), pralja-glačara (1), njegovatelj (1)

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)
Srijeda, 20 Srpanj 2022 09:54

CENTAR ZA REHABILITACIJU

„MALA TEREZIJA“

 

KLASA: 112-01/22-02/1

URBROJ: 2196-111-01-01-22-1

 

U Vinkovcima,  20. srpnja 2022.

Temeljem čl. 259 st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

1.       Pomoćni kuhar - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: PKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

2.       Servirka – pomoćni radnik u kuhinji  - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: PKV/NKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

3.       Čistačica - 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: NKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

4.       Pralja - glačara - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: NKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

5.       Njegovatelj - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

Uvjeti za prijam u radni odnos: završena osnovna škola i tečaj njegovatelj/ice, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

  

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

-          životopis

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 30 dana).

-          potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenje odluke o izboru kandidat će predočiti izvornik.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci: broj telefona/mobitela i adresa e-pošte).

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti.

 

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) dužni su, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Mala Terezija da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti, objavljivati i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja i intervjuu. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).
Kandidati će o mjestu i  vremenu održavanja testiranja kao  i pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti biti obaviješteni putem web stranice poslodavca.     

Do donošenja odluke o odabiru kandidata, poslodavac zadržava pravo u potpunosti ili djelomično poništiti natječaj.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje,  isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto – ( naznaka radnog mjesta) – ne otvaraj«,

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice https://czr-malaterezija.hr

Izabrani kandidati će prije sklapanja ugovora o radu biti upućeni na provjeru zdravstvene sposobnosti.

 

 

Ravnateljica:

Marija Lukenda, mag. oec.

 

PDF dokument možete preuzeti OVDJE

Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za 2022. godinu

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 03 Svi 2022 17:15

Prema članku 56. stavka 3.  Zakona o udomiteljstvu („Narodne novine“, broj 115/18 i 18/22) i članka 4. Pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima (Narodne novine, broj 46/19) na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljen je Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2022. godini.

 

Poziv je objavljen dana 28. travnja 2022. godine na naslovnoj stranici i pod rubrikom Ostali natječaji i pozivi. Otvoren je 15 dana od dana objave odnosno do 13. svibnja 2022. godine.

 

Pozivu i obrascima za prijavu možete pristupiti i putem linka:

https://mrosp.gov.hr/javni- poziv-za-prikupljanje- inicijativa-za-dodjelu- nagrada-udomiteljima-za- uspjehe-u-obavljanju- udomiteljstva-u-2022-godini- 12661/12661

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave PTV

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 16 Veljača 2022 07:49

Odluku možete preuzeti ovdje

Obavijest o prestanku zabrane posjeta

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 04 Veljača 2022 12:14

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

V.GORTANA 16

32 100 VINKOVCI

 

Vinkovci, 4. veljače 2022.

 

 

Obavijest o prestanku zabrane posjeta

 

 

Od 5. veljače 2022. g. dozvoljene su  posjete uz  raniju najavu osoblju Centra za rehabilitaciju Mala Terezija na tel:  032 337 761 i 337 758

 

Svi posjetitelji dužni su kod dolaska dati na uvid potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na virus SARS-CoV-2.

 

 

 

Ravnateljica, Marija Lukenda, mag. oec.

 

 Dokument možete preuzeti OVDJE

Obavijest o posjeti korisnicima

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Subota, 15 Siječanj 2022 14:24

Vinkovci, 14. siječnja 2022.

 

OBAVIJEST O POSJETI KORISNICIMA

 

Obavještavamo Vas da zbog prodora virusa SARS Cov-2 u Centar nisu dozvoljene posjete korisnicima do daljnjega. 

Obitelji mogu dobiti informacije o korisnicima na telefone 337 761 i 337 758 od ponedjeljka do petka te vikendom na telefon 337 758 od 10-12 sati.

 

Ravnateljica Marija Lukenda, mag. oec.

 

Odluku možete preuzeti OVDJE

Obavijest o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme - pripravništvo

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 12 Studeni 2021 13:43

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/8

URBROJ:2196-111-01-01-21-18

 

U Vinkovcima, 12. studeni 2021.godine

  

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za prijam u radni odnos      

                   na određeno puno radno vrijeme rehabilitator/ica i socijalnog radnika kroz mjeru

                   pripravništva

Poštovani, 

Temeljem provedenog javnog natječaja, KLASA:112-01/21-02/2,URBROJ:2196-111-01-01-21-1, objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2021. od 20.10. 2021. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranicama Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ obavještavamo kandidate koji su dostavili ponudu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto rehabilitator/ica i socijalnog radnika kroz mjeru pripravništva da su nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabrani slijedeći kandidati:

1. Ivana Leko, za radno mjesto rehabilitator/ica – pripravnik

2. Slavica Rošić, za radno mjesto socijalni radnik -pripravnik

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu.

S poštovanjem,

 

RAVNATELJICA: Marija Lukenda, mag.oec.

 

 

 

 

Stranica 5 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com