Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa (svinjetina, junetina)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 09 Ožujak 2023 12:45

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/23-03/15

Ur. BROJ: 2196-111-01-01-23-3
U Vinkovcima, 09.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

                                                                                                                             

Poštovani,

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu  Svježeg mesa (svinjetina, junetina) evidencijski broj nabave 12/2023 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda:

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 24 Veljača 2023 13:11

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"
V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
32100 Vinkovci
Klasa: 406-01/23-03/6
Ur.broj:2196-111-01-01-23-7

U Vinkovcima 23.02. 2023

Na osnovi članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga i Izmjene i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga KLASA: 012-04/23-02/1, URBROJ:2196-111-01-1-23-1 od 2.siječnja 2023. god. Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA:406-01-23-03/6,UR. BROJ:2196-111-01-01-23-6 od 21.02.2023. donesena je odluka o odabiru:

 

Navedenu odluku možete preuzeti OVDJE

Poziv za dostavu ponuda za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 14 Veljača 2023 13:25

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/23-03/6

Ur. BROJ: 2196-111-01-01-23-3
U Vinkovcima, 14.02.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda, evidencijski broj nabave 6/2023 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda...

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

Obavijest o izboru kandidata po natječaju za pripravnika-socijalni radnik

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 10 Studeni 2022 11:19

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

 

KLASA:112-01/22-02/2

URBROJ:2196-111-01-01-22-12

 

U Vinkovcima, 10. studeni 2022.godine

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 

Poštovani,

 

Nakon  provedenog javnog natječaja, KLASA:112-01/22-02/2,URBROJ:2196-111-01-01-22-1, objavljenog u Narodnim novinama broj 125/2022 od 26.11. 2022. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranicama Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ obavještavamo  kandidate koji su dostavili prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto socijalnog  radnika kroz mjeru pripravništva  da  je   nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabrana  kandidatkinja:

·         Lorena Strmota

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu.

 

                                              

 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

 

Javni natječaj za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme - Socijalni radnik

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 26 Listopad 2022 07:59

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

 

KLASA:112-01/22-02/2

URBROJ:2196-111-01-01-22-1

U Vinkovcima, 26. listopada 2022. godine

Na temelju članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i Odluke o utvrđenom broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2022. godini u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022.godine,  Centar za rehabilitaciju“ Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme u trajanju od  12 mjeseci kroz „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“:

 

 1. Socijalni radnik (pripravnik)- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za radno mjesto :

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije nadležne strukovne komore za osobe koje su stekle odgovarajuće akademsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske
 • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. vlastoručno potpisani životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 4. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne starija od 30 dana  računajući od dana objave natječaja
 5. potvrda odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od dana objave natječaja
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr - branitelji.

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr - civilni stradalnici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) dužni su, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze,  priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st.2. Zakona.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete konačan izbor kandidata provest će se na temelju razgovora (intervjua). Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  s naznakom: »Natječaj za pripravnika – ne otvaraj«, isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija „ ,Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku  putem  web stranice Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ( https://czr-malaterezija.hr  ).

 

 Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Ocijeni sadržaj
(4 glasova)
Srijeda, 17 Kolovoz 2022 11:25

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/22-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-22-218

 

U Vinkovcima, 17. kolovoza 2022. god.

  

O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na javni  natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pomoćni kuhar- 1 izvršitelj , servirka-pomoćni radnik u kuhinji- 1 izvršitelj,  čistačica-2 izvršitelja,  pralja-glačara-1 izvršitelj, i na neodređeno nepuno radno vrijeme njegovatelj- 1 izvršitelj , a koji je objavljen dana 20. srpnja 2022. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnoj stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i u Narodnim novinama (broj NN 84/2022  ) da su nakon provedenog natječajnog postupka izabrani slijedeći  kandidat za radno mjesto :

 

A.      Pomoćni kuhar- 1 izvršitelj

1.      Martina Barinić

 

B.      Servirka-pomoćni radnik u kuhinji- 1 izvršitelj

1.      Antonija Akrap

 

C.      Čistačica-2 izvršitelja

1.      Nikolina Matijević

2.      Natalija Draganić

 

D.     Pralja-glačara-1 izvršitelj

1.      Nada Vidović

 

E.      Njegovatelj- 1 izvršitelj

1.      Katica Martinović

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na  sudjelovanju u ovom natječaju.

 

 

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Obavijest o održavanju razgovora za kandidate

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 12 Kolovoz 2022 13:59

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/22-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-22-211

 

U Vinkovcima, 12.kolovoza 2022. god.

 

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU RAZGOVORA  (INTERVJU) ZA KANDIDATE

Pozivaju se kandidati koji su  zadovoljili na pismenom testiranju , a koji su podnijeli urednu prijavu na natječaj koji je objavljen  20. srpnja 2022. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto :pomoćni kuhar  -1izvršitelj,servirka – pomoćni radnik u kuhinji  - 1 izvršitelj,  čistačica - 2 izvršitelja , pralja - glačara - 1 izvršitelj  i njegovatelj - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno na  razgovor ( intervju) s  Povjerenstvom za provedbu natječaja ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacije za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Razgovor s Povjerenstvom  provesti će se  dana 16. kolovoza  2022. god. ( utorak) u prostorijama Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ,Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci  , u vremenu kako slijedi:

 

A)      radno mjesto pomoćni kuhar  :

 

1.       Martina Barinić               8,30 sati         

2.       Ana Kljus                       8,45 sati        

3.       Ana Marijanović              9,00 sati    

4.       Marica Matić                   9,15 sati     

 

B)       radno mjesto servirka-pomoćni radnik u kuhinji:

 

1.       Antonija Akrap               9,30 sati               

2.       Ana Kljus                      9,45 sati            

3.       Nada Vidović                 10,00 sati          

4.       Maja Kolarević               10,15 sati                

5.       Maja Perić                     10,30 sati                 

6.       Mirjam Škrlec                10,45 sati                  

7.       Marina Šajfar                 11,00 sati               

8.       Nikolina Matijević           11,15 sati            

9.       Željka Vučić                   11,30 sati        

 

C)      radno mjesto čistačica: 

 

1.       Eva Opačak                    12,00 sati   

2.       Dajana Tokić                   12,15 sati

3.       Natalija Draganić             12,30 sati

4.       Nikolina Matijević             12,45 sati

5.       Nada Vidović                   13,00 sati

6.       Maja Petelinšek                13,15 sati

                    

D)      radno mjesto njegovatelja

 

1.       Katica Martinović              13,30 sati

    

E)      radno mjesto pralja-glačara

 

1.       Maja Petelinšek                 13,45 sati                

2.       Nikolina Matijević               14,00 sati           

3.       Nada Vidović                     14,15 sati             

 

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervju).

Kandidat  koji ne pristupi razgovoru  s Povjerenstvom više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni putem Web stranice Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  : https://czr-malaterezija.hr/

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

WORD dokument možete preuzeti OVDJE...

 

 

 

Obavijest o izmjeni rasporeda testiranja kandidatima za radno mjesto SERVIRKA-POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 05 Kolovoz 2022 11:46

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

U Vinkovcima, 05. kolovoza  2022.god.

 

OBAVIJEST O IZMJENI RASPOREDA TESTIRANJA  KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO

SERVIRKA -POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

 

Pozivaju se slijedeći kandidati za radno mjesto servirka -pomoćni radnik u kuhinji  na testiranje  prema rasporedu u nastavku:

TESTIRANJE U 8,30 SATI

 1. Ana Prljević
 2. Slavica Matijević
 3. Marina Kolar
 4. Željka Vučić

 

TESTIRANJE U 9,30 SATI

 1. Nada Grdić

 

TESTIRANJE U 10,30 SATI

 1. Svjetlana Bošnjak
 2. Ankica Bartulović
 3. Ana Kljus

 

 

      Povjerenstvo za provedbu  natječaja

 

 

Stranica 4 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com