Financijska transparentnost

Godišnja financijska izvješća: 

 

Financijski planovi:

 

Izvješća o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama i pomoćima:

 

Planovi nabave:

 

 Registri ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma

 

Obavijest o postojanju sukoba interesa

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com