Volonteri

U posljednjem desetljeću pokrenut je proces osvještavanja volonterstva kao važnog aspekta društvenog razvoja. Pokazalo se da pored činjenice da spremnost na aktivni angažman pojedinca u prvom redu predstavlja određeni vrijednosni sustav, ono je i jedan od načina socijalnog uključivanja i integracije koje doprinosi izgrađivanju kohezivnog društva stvarajući veze temeljene na povjerenju i solidarnosti. Volontiranje je jedan od načina na koji ljudi, bez obzira na nacionalnost, religiju, socioekonomski status i dob, mogu doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u društvu. U svijetu je volonterstvo i volontiranje definirano na različite načine i ima različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji volontiranje neplaćeno, ne karijerističko, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima.

Vrijednosti volonterstva su izuzetno važne za jačanje kapaciteta najranjivijih skupina za postizanje sigurnog življenja i kako bi poboljšali svoju fizičku, gospodarsku, duhovnu i društvenu dobrobit. Štoviše, volontiranje može smanjiti socijalnu isključenost koja je često posljedica siromaštva, marginalizacije i drugih oblika nejednakosti. Volontiranje je jedan od puteva za inkluziju onih skupina stanovništva koje su često isključene, kao što su žene, mladi i starije osobe, osobe s invaliditetom, migranti i sl. Značaj volonterskih programa u pružanju socijalnih usluga U potrazi za mjerama koje će dodatno potaknuti inkluziju, institucije Europske unije posebnu pažnju usmjerile su na poticanje volontiranja.

Volontiranje doprinosi:

• povećanju opsega usluge: volonteri donose nove kapacitete, a time i mogućnost uvođenja novih ili proširivanja postojećih usluga;

• ostvarenju holističkih načela u radu s korisnicima: volontiranje doprinosi uspostavljanju odnosa između pružatelja i primatelja usluga koji je usmjeren na svakog individualnog korisnika prema modelu koji osnažuje pojedinca za samopomoć;

• uspostavljanje veze sa zajednicom: volonteri korisnicima koji se nalaze u društveno isključenim pozicijama donose poveznicu sa životom u zajednici. Kod uspostavljanja i provedbe volonterskih programa koji nadopunjavaju ili zamjenjuju profesionalno pružanje socijalnih usluga iznimno je važno posebnu pažnju posvetiti osiguranju kvalitete pružanja usluge kako bi se zaštitilo korisnike usluga, ali i volontere.

Dokumenti koji to reguliraju su Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontera, Zakon o socijalnoj skrbi te Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi.

U našem centru se već 10-tak godina organizirano bavimo volonterima, a na bazi godine imamo 10 tak volontera koji uglavnom rade individualno s korisnikom. Korisnici pozitivno reagiraju i vole rad s volontrima.

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com