Usluge

Centar pruža djeci s teškoćama u razvoju socijalne usluge:

 1. usluga poludnevnog boravka
 2. usluga cjelodnevnog boravka
 3. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 4. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 5. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 6. usluga rane intervencije
 7. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

Centar pruža mlađim punoljetnim i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem te odraslim osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjem sljedeće socijalne usluge:

 1. usluga smještaja
 2. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 3. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 4. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
 5. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 6. usluga poludnevnog boravka
 7. usluga cjelodnevnog boravka
 8. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 9. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 10. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge.

U okviru odjela psihosocijalne rehabilitacije rade socijalni radnici, psiholog, kineziterapeut, glazbeni terapeut, likovni terapeut, logoped,odgajatelji,defektolozi, radni terapeuti i radni instruktori.

U okviru odjela njege i brige o zdravlju rade medicinske sestre,fizioterapeuti i njegovatelji koji pružaju usluge prevencije, zdravstvene zaštite i njege pokretnim,polupokretnim i nepokretnim osobama s intelektualnim i tjelesnim oštećenjima i kombinacijama.

Psihosocijalna rehabilitacija odnosi se na kognitivne i funkcionalne vještine kao i razvoj socijalnih vještina koje mogu biti ostvarene kod osoba koje se rehabilitiraju a uključuje vježbe svakodnevnih vještina, logoterapiju, senzornu integraciju,kineziterapiju i sportsko rekreacijske aktivnosti, glazboterapiju i glazbene aktivnosti,likovnu terapiju i likovne aktivnosti,psihološku podršku, sociopedagošku podršku,odgoj i edukacijsku rehabilitaciju i socijalnu rehabilitaciju.

Korisnici usluga organiziranog stanovanja,smještaja i boravka su prema stupnju i vrsti oštećenja uključeni u individualne i grupne programe

Za korisnike usluga Stručni tim u suradnji s roditeljem/skrbnikom i samim korisnikom izrađuje individualni plan rada koji se redovno prati,evaluira i ažurira u skladu s novonastalim okolnostima i eventualnim promjenama.

Psihosocijalna podrška i rana intervencija

U okviru stručnog rada korisnicima se pružaju usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije u Centru ili u obitelji. Usluga se pruža temeljem prethodnog mišljenja Stručnog tima Centra o potrebi uključivanja u određenu vrstu terapije ,te trajanju i učestalosti iste. Kako bi se osigurala dostupnost, usluge se pružaju pet radnih dana u tjednu u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima,a priznaju se temeljem rješenja nadležnog CZSS.

U okviru pružanja gore navedenih usluga zainteresirane stranke u prijemnom uredu od socijalnog radnika dobiju potrebne relevantne informacije.Nakon inicijalnog razgovora sa socijalnim radnikom i nakon zaprimljenog zahtjeva nadležnog CZSS korisnici usluga upućuju se u interdisciplinarnu procjenu koju rade psiholog i logoped. Nakon procjene na sjednici sinteze /logoped,psiholog,socijalni radnik/temeljem prikupljenih podataka daju prijedlog potrebe uključivanja korisnika u pojedinu vrstu individualne terapije/logoped,defektolog,radni terapeut,fizioterapeut,senzorna integracija,terapija s psom/.Donosi se mišljenje Stručnog tima o trajanju i učestalosti terapije ,stručni radnici donose individualne planove i programe rada za svakog korisnika i donosi se godišnji plan i program rada za korisnika koji se redovno prati i evaluira.

Standardi kvalitete

U okviru standarda kvalitete donešene su pisane procedure i smjernice koje su implementirane u rad Centra sa svrhom uvođenja sustava kvalitete u pružanju svih oblika socijalnih usluga.

Cilj je cjelokupnog procesa implementacije standarda kvalitete kontinuirano raditi na samoprocjeni kvalitete stručnog rada koja je osnova za uočavanje slabosti i stalno podizanje kvalitete pružanja usluga.

Vezano uz implementiranje standarda kvalitete ostvarena je stalna suradnja svih stručnih djelatnika Centra vezano uz implementiranje procedura i smjernica u postupanja.

Planira se kontinuirano raditi na podizanju kvalitete individualnog planiranja razvijajući tehnike i metode kojima će se korisnik staviti u središte odlučivanja i planiranja svojih budućih aktivnosti.

Osim toga potiče se odlučivanje korisnika na način da u Centru djeluje Vijeće korisnika što je vrlo bitno za izražavanje mišljenja i stavova, te uključenost korisnika u odlučivanje vezano uz događanja u Centru.

 

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com