Podaci vezani uz natječaj za imenovanje ravnatelja

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 12 Studeni 2020 09:29

Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja:

Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“, br. 123/20 dana 11. studenog 2020. godine.

Rok za podnošenje prijava ističe 18. studenog 2020. godine.

Podatke možete preuzeti ovdje

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Srijeda, 11 Studeni 2020 07:00

CENTAR ZA REHABILITACIJU

„MALA TEREZIJA“, VINKOVCI

 

 

Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne  76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 153.,154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), te članka 41. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“   Vinkovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ VINKOVCI

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

 

 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

 

 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka l. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija),

 

 • državljanstvo Republike Hrvatske

 

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava navedene uvjete, za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 • završen odgovarajući preddiplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti, najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija),

 

Ako se na objavljeni natječaj nitko ne javi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu i radnom iskustvu u struci (elektronički zapis o podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1 . Zakona o socijalnoj skrbi
 • izjava da ne postoji pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji,
 • uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se daje povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima — prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

 

Na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci (www.czr-malaterezija.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Upravno vijeće zaduženo je za provedbu natječaja, te će utvrdit listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na Objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na Internet stranici Centra (www.czr-malaterezija.hr) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj Natječaj.

Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci izdati potvrdu.

Opoziv privole možete podnijeti osobno ili e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci s obveznom naznakom 'NATJEČAJ ZA RAVNATELJA - NE OTVARAJ”.

 

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

KLASA: 112-03/20-01/9

UR.BROJ:2196-111-01-01-20-1

Vinkovci, 11. studeni  2020. god.

 

 Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Borković dipl.oec

 

Pdf dokument

 

Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti Covid 19

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 09 Studeni 2020 10:31

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci donosi Odluku o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti Covid 19

Koordinator: Sanja Jakuš, mag.med.techn. - voditeljica odjela za njegu i brigu o zdravlju

Kontakt telefon: 091 337 7601, 099 747 6568

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluku u PDF formatu možete preuzeti ovdje

 

Obavijest - Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 09 Listopad 2020 17:09

Obavještavamo Vas da je na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen dana 09. listopada 2020. g. u “Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  ( www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

 

 

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - Edukacijski rehabilitator (pripravnik)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 01 Rujan 2020 08:00

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno  puno radno vrijeme

1. Edukacijski rehabilitator (pripravnik) (m/ž) – radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj na pripravnički staž   

na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo

Uvjeti:

- završen prediplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko rehabilitacijskih znanosti

 - da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,

   99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

  Uz prijavu potrebno je priložiti:

 - životopis (vlastoručno potpisan )

 - presliku osobne iskaznice

 - presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju

 - dokaz o nezaposlenosti (radi ispunjavanja kriterija za korištenje mjere zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a) 

 - potvrda HZMO o radnom stažu (ne starije od 30 dana)

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ( ne stariji od 30 dana)

  Stručne i opće sposobnosti kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete propisane javnim

  natječajem  utvrđivati će se razgovorom s povjerenstvom (intervjuom).

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim, uvjetima, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https//branitelji.gov. hr/zapošljavanje-843/843  

 

Napomena: Dokaz da kod pojedinih kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o  socijalnoj skrbi pribaviti će po službenoj dužnosti Centra.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom, preporučeno, na :   Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci, s naznakom „Za natječaj“, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnose potpunu  (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

                                                                                 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

                                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                      Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.

 

KLASA:  112-06/20-01/2

URBROJ: 2196-111-01-01-20-1

Isporuka zaštitne opreme - Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 09:30

Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 17.04.2020. isporučio je CZR "Mala Terezija" proporcionalno broju korisnika i zaposlenika zaštitnu opremu i to:

Maske - 4×50 kom

Rukavice - 9×100 kom

Zaštitna odijela - 10 kom

Medicinski sapun - 5 l

Alkohol - 10 l

Dezinficijens - 43×0,5 l

Isti materijal je po primitku stavljen na raspolaganje korisnicima i zaposlenicima

Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 09:16

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 16. travnja 2020. donio je Odluku o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.

Odluka nalaže županijskim stožerima civilne zaštite da formiraju timove za kontrolu Uputa, te svakodnevno kontroliraju provedbu: u domovima za starije i nemoćne čiji su osnivači Republika Hrvatska, te županije, u obiteljskim domovima za starije i nemoćne, u privatnim domovima za starije, nemoćne, psihički bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom, te kod drugih pružatelja usluga smještaja i organiziranog stanovanja.

Cijelu odluku možete preuzeti OVDJE

 

Aktivnosti za korisnike usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške za vrijeme COVID 19 epidemije

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 08:45

Zbog epidemije COVID-19, prema naputcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te Zavoda za javno zdravstvo na nivou cijele Hrvatske je obustavljeno pružanje usluga Rane intervencije i Psihosocijalne podrške. Tako je i u našoj ustanovi, te su naši zaposlenici preraspodijeljeni na rad sa odraslim korisnicima koji su na stalnom smještaju. Ne znamo do kada će ova situacija trajati, te zbog toga uvodimo novosti u komunikaciji i radu. Komunikacija će se odvijati preko naše Web stranice, Facebook stranice, putem telefona, Viber grupa, maila...

IZVJEŠTAVANJE:

- obavijesti od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku, te Zavoda za javno zdravstvo vezano uz pružatelje usluga u sustavu socijalne skrbi na Web i Facebook

- obavijesti o situaciji i organizaciji CZR "Mala Terezija" za vrijeme krize uzrokovane epidemijom možete pratiti na našoj Web stranici, te Facebook stranici

 

SAVJETOVANJE I PREPORUKE:

- preporuke glazbe od strane glazbenog terapeuta za slušanje kod kuće - Facebook stranica

savjetovanje i kontakt sa postojećim korisnicima: putem naših brojeva telefona, te odgovaranje na pitanja putem Facebook chata u najavljenim terminima za postojeću struku

- senzorna: preporuke materijala i aktivnosti za rad kod kuće

- preporuke crtića, videomaterijala

 

AKTIVNOSTI

- E likovni: likovni terapeut će osmisliti temu tjedna, koju ćemo ponedjeljkom objaviti na našoj Facebook stranici, tu će se nalaziti pojašnjenje što treba napraviti, te do četvrtka napraviti i poslati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u Facebook inbox. Svakog petka ćemo napraviti galeriju sa pristiglim radovima. Svi naši pratitelji se mogu uključiti, uz naše korisnike

kineziterapija: za postojeće korisnike uključene u kineziterapiju, putem Viber grupa, bit će im dostavljeni videomaterijali sa lakšim vježbama za rad kod kuće

logogped i rehabilitator: za zainteresirane korisnike, slanje radnih materijala za rad kod kuće

radna terapija: na Facebook stranici će biti objavljivani videomaterijali sa snimkama uvježbavanja Aktivnosti dnevnog života, igre te ideje za rad kod kuće

- glazba i pokret: videoprezentacije, slanje postojećim korisnicima u njihove Viber grupe

- iskustva roditelja i poruke podrške: zainteresirani roditelji će moći podijeliti svoja iskustva sa trenutnom situacijom, izolacijom i boravkom kod kuće

 

 
Stranica 8 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com