Javni natječaj za radno mjesto: Radni terapeut (2 izvršitelja)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 09 Lipanj 2023 07:19

KLASA: 112-01/23-02/2

URBROJ: 2196-111-01-01-23-1

 

U Vinkovcima, 9.lipnja 2023.

 

Temeljem čl. 259 st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, V. Gortana 16,Vinkovci,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

  

 1. Radni terapeut - 2 izvršitelja na neodređeno i puno radno vrijeme

 

Uvjeti za prijam u radni odnos:

Završen stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore. Nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22,46/22 i 119/22)

               Probni rad 3 mjeseca.

U prijavi na  natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresa e-pošte).

Kandidati su prilikom prijave na natječaj dužni priložiti:

 • prijavu na javni natječaj
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),

kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
 • potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( elektronički zapis) ne stariju od 30 dana
 • odobrenje za rad nadležne komore

 

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koje imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  iz natječaja priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf .

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,94/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) dužni su, uz gore navedene dokaze iz natječaja, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, osim dokaza iz natječaja priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Mala Terezija da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti, objavljivati i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Za kandidate koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, moguće je provesti   testiranje , o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem web stranice Centra  https://czr-malaterezija.hr

Prijave na javni  natječaj , s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ,Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto radni terapeut – ne otvaraj«.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju ravnateljica donosi odluku o poništenju natječaja . Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice https://czr-malaterezija.hr

Izabrani kandidati će prije sklapanja ugovora o radu biti upućeni na provjeru zdravstvene sposobnosti.

 

 

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

 

Obavijest o održavanju razgovora (intervjua) za kandidate - čistačica

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)
Srijeda, 07 Lipanj 2023 12:08

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

 

KLASA: 112-01/23-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-23-45

U Vinkovcima, 07.lipnja 2023. god.

  

O B A V I J E S T  O ODRŽAVANJU RAZGOVORA  (INTERVJUA) ZA KANDIDATE

 

Pozivaju se kandidati koji su  zadovoljili uvjet  na pismenom testiranju  održanom 5.lipnja 2023. god., za radno mjesto   čistačica - 2 izvršitelja , na razgovor ( intervju) s  Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja  kako bi se  utvrdile   sposobnosti i motivacije za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Razgovor s Povjerenstvom  provesti će se  dana 12. lipnja  2023. god. ( ponedjeljak) u prostorijama Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ,Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci  , u vremenu kako slijedi: : od rednog broja 1-4  u 9:00 sati , a ostali kandidati u 9:40 sati.

 1. Marija Mamić
 2. Tatjana Šebalj
 3. Kristina Žigmundovac
 4. Dragica Perković
 5. Maja Kolarević
 6. Katica Dejanović
 7. Marijana Jakšić

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervju).

Kandidat  koji ne pristupi razgovoru  s Povjerenstvom više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni putem Web stranice Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  : https://czr-malaterezija.hr/

 

 

 

                                                                                     Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata za pismeno testiranje - Čistačica

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 29 Svi 2023 15:44

 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci

 

KLASA: 112-01/23-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-23-43

 

U Vinkovcima, 29. svibnja  2023.god.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ( u daljnjem tekstu :Povjerenstvo), za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto čistačica  -2 izvršitelja u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ objavljeno u Narodnim novinama broj 51/2023. od 12.05.2023.godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“  utvrđuje:

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU , POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PISMENO TESTIRANJE

 

Povjerenstvo utvrđuje:

I. POPIS KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ČISTAČICA

 

1.     Natalija Živković , Retkovci

2.     Vera Kristić, Vinkovci

3.     Tatjana Šebalj, Vinkovci

4.     Terezija Ižaković, Antin

5.     Marija Mamić, Stari Jankovci

6.     Ivana Ćurin, Vinkovci

7.     Kristina Žigmundovac, Gradište

8.     Marijana Zavišić, Stari Mikanovci

9.     Tihana Galić, Vinkovci

10.   Maja Kolarević, Vinkovci

11.   Suzana Crnković, Vinkovci

12.   Dragica Zubčić, Ivankovo

13.   Danijela Grizelj, Vinkovci

14.   Janja Knežević, Vukovar

15.   Ivana Knez, Nuštar

16.   Željka Vučić, Vinkovci

17.   Katica Dejanović, Rokovci

18.   Slavica Valjak, St. Mikanovci

19.   Sanja Kovačević, Vinkovci

20.   Marina Lovrić, Tordinci

21.   Dragica Perković, Nuštar

22.   Marijana Jakšić, Vinkovci

23.   Gordana Fabijan, Vinkovci

24.   Katica Hovanjec, Vinkovci

25.   Maja Hovanjec , Vinkovci

 

II.   Kandidati iz točke I. pozivaju se na pismeno testiranje  koje će se održati dana  05. lipnja ( ponedjeljak) 2023. god. u prostorijama Centra za rehabilitaciju “Mala Terezija“, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci  i to:

- od 8.00  do 8.30 sati kandidati od rednog broja 1-8

- od 9.00 do 9.30.  sati kandidati od rednog broja 9-16

- od 10.00 do 10.30 sati kandidati od rednog broja 17-25.

 

Kandidati koji ostvare najmanje polovicu od ukupnog broja bodova na pisanoj provjeri znanja ( testiranju ) biti će pozvani na razgovor( intervjuu) s Povjerenstvom , o čemu će biti obavješteni putem web stranice Centra : https://czr-malaterezija.hr 

Kako bi pristupili pisanoj provjeri znanja (testiranju) kandidati su dužni pri dolasku predočiti odgovarajuću važeću  identifikacijsku ispravu , sami snositi troškove dolaska.

Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja (testiranje) sadržavat će pitanja iz  slijedećeg:

a)       Pravilnik o kućnom redu Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ , Vinkovci

          Dostupno na web stranici Centra : https://czr-malaterezija.hr/

https://czr-malaterezija.hr/images/file/dokumenti_i_akti/opci_akti/pravilnik_o_kucnom_redu_CZR_Mala_Terezija.pdf

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i  više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Pisana provjera znanja traje 30 minuta. Ispravak, precrtavanje  ponuđenih odgovora nije dopušteno i neće biti priznati kao točan odgovor. Povjerenstvo će na temelju ostvarenih bodova utvrditi rang listu kandidata.

 

III. Za vrijeme pisane provjere znanja  nije dopušteno:

-          Koristiti bilo kakvom literaturom i bilješkama

-          Koristiti mobitel ili bilo koja druga komunikacijska sredstva

-          Napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja za vrijeme testiranja

-          Razgovarati sa ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti  mir i red

U slučaju kršenja  prethodno navedenoga kandidat će biti udaljen s testiranja te Povjerenstvo neće ocjenjivati rezultate testa navedenoga kandidata , te će se smatrati da je navedeni kandidat povukao prijavu  na natječaj.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Javni natječaj za radno mjesto: čistačica (2 izvršitelja)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 12 Svi 2023 07:40

KLASA: 112-01/23-02/1

URBROJ: 2196-111-01-01-23-1

 

U Vinkovcima,12.05.2023.

 

Temeljem čl. 259 st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1.     Čistačica - 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti za prijam u radni odnos:  NKV, završena osnovna škola,  nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Probni rad 1 mjesec.

 

U prijavi na  natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresa e-pošte). Prijava mora biti potpisana.

Uz  prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

-       životopis

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu  

-       dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)

-       uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

-       potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)

 

Napomena: Dokaz da za pojedinog kandidata ne postoje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti.

 

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) dužni su, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Mala Terezija da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti, objavljivati i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Za kandidate koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, moguće je provesti   testiranje , o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem web stranice Centra https://czr-malaterezija.hr

Do donošenja odluke o odabiru kandidata, poslodavac zadržava pravo  poništiti natječaj.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje,  isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto čistačica – ne otvaraj«,

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice https://czr-malaterezija.hr

Izabrani kandidati će prije sklapanja ugovora o radu biti upućeni na provjeru zdravstvene sposobnosti.

 

 

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“

 

Word dokument natječaja možete preuzeti OVDJE

Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodjelu nagrada udomiteljima za uspjehe ostvarene u promicanju udomiteljstva u 2023. godini

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 28 Travanj 2023 12:30

Poštovani,

 obavještavamo vas da je na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (https://mrosp.gov.hr)

objavljen Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2023. godini.

Poziv je objavljen dana 27. travnja 2023. godine pod rubrikom Ostali natječaji i pozivi. Otvoren je 15 dana od dana objave odnosno do 12. svibnja 2023. godine.

 

Pozivu i obrascima za prijavu možete pristupiti na poveznici ili putem linka:

 https://mrosp.gov.hr/javni-poziv-za-prikupljanje-inicijativa-za-dodjelu-nagrada-udomiteljima-za-uspjehe-ostvarene-u-promicanju-i-obavljanju-udomiteljstva-u-2023-godini/13083

 

 

Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Svježe meso (svinjetina, junetina)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 03 Travanj 2023 12:49

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"
V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
32100 Vinkovci
Klasa: 406-01/23-03/15
Ur.broj:2196-111-01-01-23-7

U Vinkovcima 21.03. 2023

Na osnovi članka 39. Statuta Centar za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA:406-01-23-03/15,UR. BROJ:2196-111-01-01-23-6 od 21.03.2023. god. donesena je odluka o odabiru:

 

Navedenu odluku možete preuzeti OVDJE

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa (svinjetina, junetina)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 09 Ožujak 2023 12:45

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“
Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA: 406-01/23-03/15

Ur. BROJ: 2196-111-01-01-23-3
U Vinkovcima, 09.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

                                                                                                                             

Poštovani,

Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci pokrenuo je nabavu  Svježeg mesa (svinjetina, junetina) evidencijski broj nabave 12/2023 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda:

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 24 Veljača 2023 13:11

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"
V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
32100 Vinkovci
Klasa: 406-01/23-03/6
Ur.broj:2196-111-01-01-23-7

U Vinkovcima 23.02. 2023

Na osnovi članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga i Izmjene i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga KLASA: 012-04/23-02/1, URBROJ:2196-111-01-1-23-1 od 2.siječnja 2023. god. Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA:406-01-23-03/6,UR. BROJ:2196-111-01-01-23-6 od 21.02.2023. donesena je odluka o odabiru:

 

Navedenu odluku možete preuzeti OVDJE

Stranica 3 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com