Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2021. godini

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)
Srijeda, 14 Travanj 2021 07:53

Na temelju članka 56., stavka 3., Zakona o udomiteljstvu („Narodne novine“, broj 115/18) i članka 4. Pravilnika o dodjeli nagrade udomiteljima (Narodne novine, broj 46/19) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2021. godini.

Poziv je objavljen dana 12. travnja 2021. godine na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  (https://mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave odnosno do 27. travnja 2021. godine.

Pozivu i obrascima za prijavu možete pristupiti putem linka:

https://mrosp.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-nagrada-udomiteljima-za-izuzetne-uspjehe-ostvarene-u-promicanju-i-obavljanju-udomiteljstva-u-2021-godini/

Odluka o imenovanju ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Ponedjeljak, 22 Ožujak 2021 07:00

Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

 

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA/ICE CENTRA ZA REHABILITACIJU

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 05 Veljača 2021 09:53

Nakon otvaranja i pregleda prijava na Ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci, objavljenog u "Narodnim Novinama, br. 5/21 dana 20. siječnja 2021. godine, Upravno vijeće objavljuje:

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

Podaci vezani uz ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Četvrtak, 21 Siječanj 2021 09:03

Podaci vezani uz ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja:

Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“, br. 05/21 dana 20. siječnja 2021. godine,

Rok za podnošenje prijava ističe 28. siječnja 2021. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADATAKA

1. Ravnatelj Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

       - organizira i vodi rad i poslovanje Centra, 

       - donosi opće akte propisane statutom Centra,

       - predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili

          drugim državnim tijelima, 

       - daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje centra u pravnom prometu u

          okviru nadležnosti utvrđene statutom,

       - određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, 

       - vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovu pravilno organiziranje, 

       - odgovoran za zakonitost rada Centra,

       - podnosi prijedloge općih akata upravnom vijeću na donošenje, 

       - poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću

         ulaganje i nabavku opreme sukladno potrebama Centra, 

       - sklapa i otkazuje ugovore o radu, 

       - donosi odluke u prvom stupnju u pojedinim pravima radnika

         u svezi s radnim odnosom, 

       - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra, 

 

Ravnatelj je dužan obavljati  navedene poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove.

 

PODACI O PLAĆI
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta ravnatelja Centa iznosi 2,0510 uvećan za 20% zbog uvjeta rada uz osnovicu za izračun plaće koju određuje Vlada Republike Hrvatske. Plaću čini i umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto ravnatelja Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci: 

1.           Zakon o ustanovama („Narodne novine“,broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

2.         Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), 

3.         Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19) 

4.           Statut Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci (dostupan na web stranici Centra: https://czr-  

            malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html )

5.           Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14)

6.         Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

          („Narodne novine“, broj 66/15)

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% provjere znanja na provedenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Centra najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisana provjera znanja traje 90 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena I rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-        koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

-        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-        napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

-        razgovarati s ostalim kandidatima,

-        na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata te ga dostavlja Upravnom vijeću. Upravno vijeće donosi odluku o imenovanju ravnatelja i sklapa ugovor s ravnateljem te odluku dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Borković dipl.oec.

 

Pdf dokument možete preuzeti OVDJE

Ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 19 Siječanj 2021 09:19

CENTAR ZA REHABILITACIJU

„MALA TEREZIJA“, VINKOVCI

 

Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne  76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 153.,154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19, 64/20 i 138/20), te članka 41. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“   Vinkovci raspisuje,

 PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ VINKOVCI

 

Uvjeti:

-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

 

-        najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

 

-        da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka l. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija),

 

-        državljanstvo Republike Hrvatske

 

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Doma, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Upravno vijeće Doma će, s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

1. diplomu o stručnoj spremi,

2. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadržavaju podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, e-radna knjižica),

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,

5. životopis.

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se daje povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima — prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

 

Na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci (www.czr-malaterezija.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Upravno vijeće zaduženo je za provedbu natječaja, te će utvrdit listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na Objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na Internet stranici Centra (www.czr-malaterezija.hr) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj Natječaj.

Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci izdati potvrdu.

Opoziv privole možete podnijeti osobno ili e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci s obveznom naznakom 'NATJEČAJ ZA RAVNATELJA - NE OTVARAJ”.

 

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

Ponovljeni javni natječaja biti će objavljen u Narodnim novinama, na web stranicama   Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci.

Prijave na javni natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“.

 

 

KLASA: 112-03/21-01/1

UR.BROJ:2196-111-01-01-21-1

Vinkovci,   20. siječnja 2021. god.

 

 

                                            Predsjednik Upravnog vijeća

                                             Tomislav Borković dipl.oec

 

PDF dokument možete preuzeti OVDJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Petak, 04 Prosinac 2020 11:42

Nakon otvaranja i pregleda prijava za Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci, objavljenog u "Narodnim Novinama", br, 123/20 dana 11. studenog 2020. godine. Ispravak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja objavljen u "Narodnim Novinama", br. 127/20 dana 17. studenog 2020. Upravno vijeće objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I: Povjerenstvo (Upravno vijeće) je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti troje kandidata koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja:

 1. J.M.-R., 1967., Vinkovci

 2. M.L., 1974., Vinkovci

 3. N.L., 1963., Vinkovci

 

II. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem,

III. Provjera znanja provest će se 11. prosinca 2020. godine (petak) u 11:00 u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, Glagoljaška 27.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te masku za lice sukladno preporukama HZJZ-a, a s obzirom na epidemiološku situaciju vezano uz epidemiju COVID-19 bolesti.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Borković, dipl.oec

 

 

PDF dokument možete preuzeti ovdje

Podaci vezani uz Ispravak natječaja za ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 17 Studeni 2020 07:05

Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja:
Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“, br. 123/20 dana 11. studenog 2020. godine,
Ispravak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja objavljen je u „Narodnim Novinama“, br. 127/20 dana 17. studenog 2020. godine.
Rok za podnošenje prijava ističe 25. studenog 2020. godine.


OPIS POSLOVA I ZADATAKA
1. Ravnatelj Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci
- organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
- donosi opće akte propisane statutom Centra,
- predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim
državnim tijelima,
- daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje centra u pravnom prometu u okviru
nadležnosti utvrđene statutom,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
- vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovu pravilno organiziranje,
- odgovoran za zakonitost rada Centra,
- podnosi prijedloge općih akata upravnom vijeću na donošenje,
- poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganje i
nabavku opreme sukladno potrebama Centra,
- sklapa i otkazuje ugovore o radu,
- donosi odluke u prvom stupnju u pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra,

Ravnatelj je dužan obavljati navedene poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove.

PODACI O PLAĆI
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta ravnatelja Centa iznosi 2,0510 uvećan za 20% zbog uvjeta rada uz osnovicu za izračun plaće koju određuje Vlada Republike Hrvatske. Plaću čini i umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto ravnatelja Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci:
1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
3. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19)
4. Statut Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci (dostupan na web stranici Centra: https://czr-
malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html )
5. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14)
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
(„Narodne novine“, broj 66/15)

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% provjere znanja na provedenom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Centra najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Pisana provjera znanja traje 90 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena I rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
- na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.
Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata te ga dostavlja Upravnom vijeću. Upravno vijeće donosi odluku o imenovanju ravnatelja i sklapa ugovor s ravnateljem te odluku dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Tomislav Borković dipl.oec.

 

PDF dokument možete preuzeti OVDJE

 

Ispravak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Utorak, 17 Studeni 2020 07:00

CENTAR ZA REHABILITACIJU
„MALA TEREZIJA“, VINKOVCI

Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 153.,154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), te članka 41. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci raspisuje,

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ VINKOVCIIspravlja se tekst Javnog natječaja Klasa:112-03/20-01/9, Ur.br:2196-111-01-01-20-1 od 11. studenog 2020 god., objavljenog u Narodnim novinama 123 od 11.11.2020 godine, web stranicama Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Mijenja se tekst natječaja koji sada glasi:
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

- najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

- da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka l. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija),

- državljanstvo Republike Hrvatske

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Doma, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Upravno vijeće Doma će, s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
1. diplomu o stručnoj spremi,
2. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadržavaju podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, e-radna knjižica),
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,
5. životopis.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se daje povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima — prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci (www.czr-malaterezija.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Upravno vijeće zaduženo je za provedbu natječaja, te će utvrdit listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na Objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na Internet stranici Centra (www.czr-malaterezija.hr) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj Natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci izdati potvrdu.
Opoziv privole možete podnijeti osobno ili e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci s obveznom naznakom 'NATJEČAJ ZA RAVNATELJA - NE OTVARAJ”.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.
Ispravak javnog natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci.
Prijave na javni natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ovog ispravka u „Narodnim novinama“.


KLASA: 112-03/20-01/9
UR.BROJ:2196-111-01-01-20-2
Vinkovci, 17. studeni 2020. god.


Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Borković dipl.oec

 

PDF dokument možete preuzeti OVDJE

 
Stranica 7 od 17

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com