Javni natječaj za radna mjesta: pomoćni kuhar (1), servirka (1), čistačica (2), pralja-glačara (1), njegovatelj (1)

CENTAR ZA REHABILITACIJU

„MALA TEREZIJA“

 

KLASA: 112-01/22-02/1

URBROJ: 2196-111-01-01-22-1

 

U Vinkovcima,  20. srpnja 2022.

Temeljem čl. 259 st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

1.       Pomoćni kuhar - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: PKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

2.       Servirka – pomoćni radnik u kuhinji  - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: PKV/NKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

3.       Čistačica - 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: NKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

4.       Pralja - glačara - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos: NKV, završena osnovna škola, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

 

5.       Njegovatelj - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

Uvjeti za prijam u radni odnos: završena osnovna škola i tečaj njegovatelj/ice, probni rad 1 mjesec, nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

  

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

-          životopis

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 30 dana).

-          potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenje odluke o izboru kandidat će predočiti izvornik.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci: broj telefona/mobitela i adresa e-pošte).

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti.

 

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) dužni su, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Mala Terezija da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti, objavljivati i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja i intervjuu. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).
Kandidati će o mjestu i  vremenu održavanja testiranja kao  i pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti biti obaviješteni putem web stranice poslodavca.     

Do donošenja odluke o odabiru kandidata, poslodavac zadržava pravo u potpunosti ili djelomično poništiti natječaj.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje,  isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto – ( naznaka radnog mjesta) – ne otvaraj«,

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice https://czr-malaterezija.hr

Izabrani kandidati će prije sklapanja ugovora o radu biti upućeni na provjeru zdravstvene sposobnosti.

 

 

Ravnateljica:

Marija Lukenda, mag. oec.

 

PDF dokument možete preuzeti OVDJE

Srijeda, 20 Srpanj 2022 09:54
Pročitano 812 puta
Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com