JAVNI NATJEČAJ - za prijem radnika/radnice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto Skladištar-kućni majstor (m/ž)

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/1

URBROJ:2196-111-01-01-21-1

 

U Vinkovcima,1.listopad 2021. godine

Temeljem čl. 212 st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 ,98/19, 64/20, 138/20), članka  24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine“, broj 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 61/18,), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, ravnateljica Centra za rehabilitaciju“ Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika/radnice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

 

Skladištar-kućni majstor (m/ž) – 1 izvršitelja/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme
 

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završena SSS/KV

-hrvatsko državljanstvo

- radno iskustvo 5 godina

- probni rad 2 mjeseca

- nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrb (NN 157/13

  152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19, 64/20, 138/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

3. dokaz o stručnoj spremi (preslika)

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak

    (ne stariju od 30 dana)

5. potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu na koji je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu da se svi njegovo osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj te će joj biti upućena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ bit će objavljen način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na web-stranici Centra za rehabilitaciju Mala Terezija bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto – ( naznaka radnog mjesta) – ne otvaraj«, na adresu: Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija „ Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Centra.

 RAVNATELJICA

Marija Lukenda, mag. oec.

 

PDF DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE

Petak, 01 Listopad 2021 07:00
Pročitano 632 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com