Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU

„MALA TEREZIJA“, VINKOVCI

 

 

Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne  76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 153.,154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), te članka 41. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“   Vinkovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ VINKOVCI

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

 

 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

 

 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka l. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija),

 

 • državljanstvo Republike Hrvatske

 

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava navedene uvjete, za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 • završen odgovarajući preddiplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti, najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija),

 

Ako se na objavljeni natječaj nitko ne javi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu i radnom iskustvu u struci (elektronički zapis o podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1 . Zakona o socijalnoj skrbi
 • izjava da ne postoji pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji,
 • uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se daje povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima — prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

 

Na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci (www.czr-malaterezija.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Upravno vijeće zaduženo je za provedbu natječaja, te će utvrdit listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na Objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na Internet stranici Centra (www.czr-malaterezija.hr) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj Natječaj.

Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci izdati potvrdu.

Opoziv privole možete podnijeti osobno ili e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci s obveznom naznakom 'NATJEČAJ ZA RAVNATELJA - NE OTVARAJ”.

 

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

KLASA: 112-03/20-01/9

UR.BROJ:2196-111-01-01-20-1

Vinkovci, 11. studeni  2020. god.

 

 Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Borković dipl.oec

 

Pdf dokument

 
Srijeda, 11 Studeni 2020 07:00
Pročitano 238 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com