NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - Edukacijski rehabilitator (pripravnik)

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno  puno radno vrijeme

1. Edukacijski rehabilitator (pripravnik) (m/ž) – radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj na pripravnički staž   

na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništvo

Uvjeti:

- završen prediplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko rehabilitacijskih znanosti

 - da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,

   99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

  Uz prijavu potrebno je priložiti:

 - životopis (vlastoručno potpisan )

 - presliku osobne iskaznice

 - presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju

 - dokaz o nezaposlenosti (radi ispunjavanja kriterija za korištenje mjere zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a) 

 - potvrda HZMO o radnom stažu (ne starije od 30 dana)

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ( ne stariji od 30 dana)

  Stručne i opće sposobnosti kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete propisane javnim

  natječajem  utvrđivati će se razgovorom s povjerenstvom (intervjuom).

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim, uvjetima, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https//branitelji.gov. hr/zapošljavanje-843/843  

 

Napomena: Dokaz da kod pojedinih kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o  socijalnoj skrbi pribaviti će po službenoj dužnosti Centra.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom, preporučeno, na :   Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci, s naznakom „Za natječaj“, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnose potpunu  (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

                                                                                 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

                                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                      Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.

 

KLASA:  112-06/20-01/2

URBROJ: 2196-111-01-01-20-1

Utorak, 01 Rujan 2020 08:00
Pročitano 244 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com