Natječaj za popunjavanje radnog mjesta: Pralja/glačara (m/ž) - na neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci na temelju članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunjavanje radnog mjesta:

1. Pralja -glačara (m/ž)

- rad na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti:
- završena osnovna škola
- radno iskustvo nije potrebno
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- rodni list
- svjedodžba o završenoj stručnoj spremi
- potvrda HZMO o radnom stažu
- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 30 dana)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavaju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjetima, priložiti dokaz propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo poštom, preporučeno, na: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci, s naznakom "Za natječaj za pralju-glačaru“, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni putem web stranice Centra.

Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.

KLASA: 112-02/19-01/7

URBROJ:2196-111-01-01-19-1

 Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci
Ravnateljica:
Janja Mišić-Rudelić, dipl. soc. rad.     

Petak, 15 Studeni 2019 07:00
Pročitano 509 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com