Poziv za dostavu ponude za nabavu profesionalne perilice posuđa

CENTAR ZA REHABILITACIJU
''MALA TEREZIJA'' VINKOVCI
Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Kontakt osoba: Marko Štefanac
Tel: 0989534418
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
U Vinkovcima, ­­­­­18.06.2019.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: PROFESIONALNA PERILICA POSUĐA

Evidencijski broj nabave: 4/2019.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):  65.000,00 kn

  1. UVJETI NABAVE

Način izvršenja: Narudžbenica
Rok izvršenja: 45 dana od donošenja odluke o odabiru ponuditelja
Rok trajanja ugovora: do izvršenja ili do isteka roka izvršenja
Rok valjanosti ponude: 45 dana od otvaranja ponuda
Mjesto izvršenja: Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog računa: račun se ispostavlja na adresu: Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija'' Vinkovci, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci
Cijena ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om.

 

Kriterij odabira ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda

Dokazi sposobnosti:

-potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave.

-pravna i poslovna sposobnost/upis u sudski, obrtni ,strukovni ili drugi odgovarajući registar.

3.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponudbeni list

Troškovnik

Dokazi

4.NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja nije ispravno popunjena.

Rok za dostavu ponude: 01.07.2019.

Način dostave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici:

-naziv i adresa naručitelja

-naziv i adresa ponuditelja

-evidencijski broj nabave

-naziv predmeta nabave

-naznaka -ne otvaraj-

Mjesto dostave ponude: Centar za rehabilitaciju Mala Terezija Vinkovci, V.Gortana16, 32100  Vinkovci.

 

Pisanu obavijest rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Dokumente možete preuzeti klikom na naziv:

1. Tehničke karakteristike profesionalne perilice posuđa i tehničke karakteristike automatskog omekšivača vode

2. Ponudbeni list

3. Troškovnik

Ponedjeljak, 17 Lipanj 2019 13:32
Pročitano 639 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com