ISPRAVAK I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU

"MALA TEREZIJA"VINKOVCI

KLASA: 023-01/16-01/1

URBROJ: 2196-111-01-01-16-5

U VINKOVCIMA, 03. 11. 2016. g.

 Na temelju čl. 41. Statuta Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci, Upravno vijeće na 3. sjednice održanoj 03. 11. 2016. godine, objavljuje

ISPRAVAK I DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci, objavljenog u Narodnim novinama br. 98/16 od 26. 10. 2016. g. , Glasu Slavonije, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web-stranici i oglasnim pločama Centra od 26. 10. 2016. g.:

U dijelu teksta natječaja koji se odnosi na uvjete koje kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati briše se alineja 4. u kojoj stoji "položen stručni ispit", a dosadašnja alineja 5. postaje alineja 4.

U dijelu teksta natječaja koji se odnosi na uvjete koje kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati iza alineje 4, dodaje se nova alineja 5. u kojoj stoji:

"Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi."

U dijelu teksta natječaja koji se odnosi na dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja koje su kandidati/kandidatkinje dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici briše se alineja 5. u kojoj stoji: "uvjerenje o položenom stručnom ispitu."

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave ovog ispravka i dopune u Narodnim novinama.

U ostalom dijelu Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija", Vinkovci objavljen 26. listopada 2016. g. u Narodnim novinama, Glasu Slavonije, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web- stranici i oglasnim pločama Centra ostaje nepromijenjen.

Ispravak i dopuna natječaja biti će objavljeni na web-stranici odnosno na oglasnim pločama ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Glasu Slavonije te u "Narodnim novinama."

UPRAVNO VIJEĆE

CENTRA ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA"

 

 

 

 

Četvrtak, 03 Studeni 2016 23:22
Pročitano 3315 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com