Javni natječaj za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme - Socijalni radnik

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

 

KLASA:112-01/22-02/2

URBROJ:2196-111-01-01-22-1

U Vinkovcima, 26. listopada 2022. godine

Na temelju članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i Odluke o utvrđenom broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2022. godini u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022.godine,  Centar za rehabilitaciju“ Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme u trajanju od  12 mjeseci kroz „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“:

 

 1. Socijalni radnik (pripravnik)- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za radno mjesto :

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije nadležne strukovne komore za osobe koje su stekle odgovarajuće akademsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske
 • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. vlastoručno potpisani životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 4. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne starija od 30 dana  računajući od dana objave natječaja
 5. potvrda odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od dana objave natječaja
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr - branitelji.

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr - civilni stradalnici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) dužni su, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze,  priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st.2. Zakona.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete konačan izbor kandidata provest će se na temelju razgovora (intervjua). Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  s naznakom: »Natječaj za pripravnika – ne otvaraj«, isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija „ ,Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku  putem  web stranice Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ ( https://czr-malaterezija.hr  ).

 

 Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"

Srijeda, 26 Listopad 2022 07:59
Pročitano 987 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com