Ispiši ovu stranicu

JAVNI NATJEČAJ - za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme - za radna mjesta Rehabilitator (m/ž) i Socijalni radnik (m/ž)

CENTAR ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“

Vladimira Gortana 16,32100 Vinkovci

KLASA:112-01/21-02/2

URBROJ:2196-111-01-01-21-1

 

U Vinkovcima,18.listopad 2021. godine

Na temelju članka 24. i 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/17, 66/20) i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, sukladno Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini KLASA: 112-06/21-01/2; URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine i članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, ravnateljica Centra za rehabilitaciju“ Mala Terezija“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika na određeno puno radno vrijeme: - 12 mjeseci kroz „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“:

 

1.Rehabilitator/ica -1 izvršitelj/ica (m/ž)

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko -rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti ili logopedije

-da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

2. Socijalni radnik - 1 izvršitelj/ica(m/ž)

Uvjet:

-diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

-da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

a) vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj se obavezno navode podaci podnositelja prijave kao što su osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje),

b) životopis,

c) dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

d) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne starija od 30 dana računajući od dana objave natječaja,

e) potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,

f) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice),

g) rodni list

h) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja

 

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu da se svi njegovo osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete konačan izbor kandidata provest će se na temelju razgovora( intervjua). Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  s naznakom: »Natječaj za  radno mjesto – ( naznaka radnog mjesta) – ne otvaraj«, isključivo putem pošte na adresu: Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija „ Vladimira Gortana 16, 32 100 Vinkovci.

 

O rezultatima natječaja kandidati se neće pojedinačno pismeno obavještavati već će biti  obaviješteni u zakonskom roku  putem  web stranice https://czr-malaterezija.hr Centra.

RAVNATELJICA

Marija Lukenda, mag. oec.

 

PDF DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE

 
Srijeda, 20 Listopad 2021 07:00
Pročitano 506 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)