Ispiši ovu stranicu

Podaci vezani uz ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

Podaci vezani uz ponovljeni javni natječaj za imenovanje ravnatelja:

Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“, br. 05/21 dana 20. siječnja 2021. godine,

Rok za podnošenje prijava ističe 28. siječnja 2021. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADATAKA

1. Ravnatelj Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

       - organizira i vodi rad i poslovanje Centra, 

       - donosi opće akte propisane statutom Centra,

       - predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili

          drugim državnim tijelima, 

       - daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje centra u pravnom prometu u

          okviru nadležnosti utvrđene statutom,

       - određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, 

       - vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovu pravilno organiziranje, 

       - odgovoran za zakonitost rada Centra,

       - podnosi prijedloge općih akata upravnom vijeću na donošenje, 

       - poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću

         ulaganje i nabavku opreme sukladno potrebama Centra, 

       - sklapa i otkazuje ugovore o radu, 

       - donosi odluke u prvom stupnju u pojedinim pravima radnika

         u svezi s radnim odnosom, 

       - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra, 

 

Ravnatelj je dužan obavljati  navedene poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove.

 

PODACI O PLAĆI
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta ravnatelja Centa iznosi 2,0510 uvećan za 20% zbog uvjeta rada uz osnovicu za izračun plaće koju određuje Vlada Republike Hrvatske. Plaću čini i umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto ravnatelja Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci: 

1.           Zakon o ustanovama („Narodne novine“,broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

2.         Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), 

3.         Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19) 

4.           Statut Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci (dostupan na web stranici Centra: https://czr-  

            malaterezija.hr/dokumenti-i-akti/opci-akti.html )

5.           Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14)

6.         Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

          („Narodne novine“, broj 66/15)

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% provjere znanja na provedenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Centra najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisana provjera znanja traje 90 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena I rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-        koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

-        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-        napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

-        razgovarati s ostalim kandidatima,

-        na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata te ga dostavlja Upravnom vijeću. Upravno vijeće donosi odluku o imenovanju ravnatelja i sklapa ugovor s ravnateljem te odluku dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Borković dipl.oec.

 

Pdf dokument možete preuzeti OVDJE

Četvrtak, 21 Siječanj 2021 09:03
Pročitano 633 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)