Ispiši ovu stranicu

Ispravak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za rehabilitaciju "Mala Terezija" Vinkovci

CENTAR ZA REHABILITACIJU
„MALA TEREZIJA“, VINKOVCI

Na temelju ČI. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 153.,154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), te članka 41. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci raspisuje,

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA REHABILITACIJU „MALA TEREZIJA“ VINKOVCIIspravlja se tekst Javnog natječaja Klasa:112-03/20-01/9, Ur.br:2196-111-01-01-20-1 od 11. studenog 2020 god., objavljenog u Narodnim novinama 123 od 11.11.2020 godine, web stranicama Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Mijenja se tekst natječaja koji sada glasi:
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

- najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

- da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka l. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija),

- državljanstvo Republike Hrvatske

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Doma, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Upravno vijeće Doma će, s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
1. diplomu o stručnoj spremi,
2. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadržavaju podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, e-radna knjižica),
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,
5. životopis.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se daje povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima — prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci (www.czr-malaterezija.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Upravno vijeće zaduženo je za provedbu natječaja, te će utvrdit listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na Objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na Internet stranici Centra (www.czr-malaterezija.hr) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj Natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci izdati potvrdu.
Opoziv privole možete podnijeti osobno ili e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, Vladimira Gortana 16, 32100 Vinkovci s obveznom naznakom 'NATJEČAJ ZA RAVNATELJA - NE OTVARAJ”.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.
Ispravak javnog natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci.
Prijave na javni natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ovog ispravka u „Narodnim novinama“.


KLASA: 112-03/20-01/9
UR.BROJ:2196-111-01-01-20-2
Vinkovci, 17. studeni 2020. god.


Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Borković dipl.oec

 

PDF dokument možete preuzeti OVDJE

 
Utorak, 17 Studeni 2020 07:00
Pročitano 240 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)