JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

Temeljem odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,  47/99 i 35/08 )  te odredbe članka 153. st. 3. Zakona o socijalnoj skrbi („ Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16 ) te odredbe čl. 41. Statuta Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, KLASA: 012-03/14-01/1, URBROJ: 2196-111-01-01-14-1 od 09. travnja 2015. godine, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci temeljem Odluke donesene na sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. god. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanju ravnatelja/ice Centara za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci  

Ravnateljem/icom  doma socijalne skrbi  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

• hrvatsko državljanstvo,
• završen preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
• najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
• položen stručni ispit,
• nepostojanje zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,
    152/14, 99/15 i 52/16)

Temeljem odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/ice imenuje Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“  Vinkovci   uz prethodnu  suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci   ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri (4) godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

UZ prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i   to:

• životopis
• domovnicu
• diplomu o stručnoj spremi,
• potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje) ,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 30 dana).

Prijave na natječaj podnose se poštom ( preporučenom pošiljkom) ili neposredno u  roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog natječaja u „Narodnim novinama“ – oglasne stranice i Glasu Slavonije, na adresu:

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci, V. Gortana 16, 32100 Vinkovci, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Upravno vijeće
                                                                                        Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci

                                                                                        KLASA: 023-01/16-01/1
URBROJ: 2196-111-01-01-16-2

U Vinkovcima, 20. 10. 2016. godine


     


   
 

 

Ponedjeljak, 24 Listopad 2016 20:42
Pročitano 2762 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Kontakti:

Mala Terezija Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci
Hrvatska
Dežurni telefon:  032 337 758
Centrala:  tel/fax: 032 337 761

Mail: malaterezija@gmail.com